Bút ký gồm mười bốn đoản văn về dân tộc Jrai của Amai B'Lan
trong chuỗi ngày tác giả sinh hoạt với họ tại thủ phủ Ayunpa (Phú Bổn)

148 trang. Bìa mỏng
Bìa và tranh: Khánh Trường
Tựa: Phan Ni Tấn
Trình bày: Lê Hân & Tạ Quốc Quang

Nhân Ảnh xuất bản (2013),
tái bản 2016

ISBN 978-15-390-3059-1
Giá: US$ 18,30 + cước phí

Mua sách: Qua Amazon

Sơ lược tiểu sử tác giả

Lời nói đầu

Đọc chương cuối của tác phẩm: Không sao đâu

Đọc lời tựa: Amai B'Lan, Nước Mắt Của Rừng - Phan Ni Tấn
Cái Đình© - 2024