Thể lệ mua sách


 

Giá sách: Xin xem Thư mục.
Hối suất: Tính theo hối suất hiện hành


Cước phí gửi:
Trong Hòa Lan: Cuốn đầu 3 euro, mỗi cuốn sau 2 euro.
Ngoài Hòa Lan, trong Âu châu: Cuốn đầu 6 euro, mỗi cuốn sau 3 euro.
Ngoài Âu châu: Cuốn đầu US$ 8, mỗi cuốn sau US$ 5.


Trả bằng tiền mặt: Gửi về địa chỉ:
CÁI ĐÌNH
Tosca 11
8265 SL KAMPEN
The Netherlands (Pays-Bas)

Trả bằng chi phiếu xin đề:
Cái Đình (Leeuwarden, The Netherlands)
Ngân hàng: INGBank. Số IBAN: NL31INGB0005985332. Code BIC: INGBNL2A

Liên lạc email: info@caidinh.com


Cái Đình - 2014